Въпроси

Какво се изисква, за да членува кучето ми при вас?

Какво се изисква, за да доведа кучето си на ваша изложба?

Как мога да извадя родословие на кучето си?

Купих кученце, което е с ваше родословие. Дали е истинско?

Купих от чужбина кученце, което е с документи от WCHSA. Сега какво?

Искам да имам кученца от моето куче. Как да стане това?

Искам да регистрирам развъдник. Как да стане това?

Ако доведа кучето си на ваша изложба, какво печели то?

Какво трябва да може кучето ми, за да го изведа на изложба?

Има ли различни класове на изложбите?

Какви оценки може да получи кучето ми на изложба?

Какви титли може да получи кучето ми и какво означават те?


 
Какво се изисква, за да членува кучето ми при вас?
При нас членуват собствениците :), независимо дали имат едно, пет или десет кучета – и дали изобщо имат кучета. Нужно е само да попълните молба за членство и да заплатите членски внос за съответната календарна година към киноложкото дружество, което обхваща вашия регион или към клуба за породата, ако при нас членува такъв.


 
Какво се изисква, за да доведа кучето си на ваша изложба?

На нашите изложби могат да участват кучета с родословие от всички организации в страната и чужбина, не е необходимо собственикът да е член на БРКС. Кучетата без родословие също могат да участват, ако се явят в същия ден и на експертна оценка за определяне на породата (с възможност за издаване на бяло родословие).
За целта е достатъчно да се запишете за изложбата посредством нашия онлайн формуляр или да се свържете с нас за повече информация.

Изисква се кучето ви да бъде своевременно ваксинирано и да носите ветеринарния паспорт със себе си.

Участието на изложби е платено.

 
Как мога да извадя родословие на кучето си?

Ако то няма родословие, трябва да се яви за признаване на порода: това става посредством три експертни оценки, направени от трима различни съдии. Оценките могат да бъдат в рамките на един ден (най-честият вариант) или да са направени през произволен период. Ако и тримата съдии твърдят, че животното притежава външни признаци за породата и няма дисквалифициращи недостатъци, то може да получи бяло (празно) родословие. Имайте предвид, че наличието на документ не означава автоматично, че кучето може да се развъжда.

Ако кучето ви вече има родословие от друга организация, то може да бъде заведено в племенната книга на БРКС и заедно с това ще получите международно допълнение към родословното свидетелство, което се прилага към всяко родословие, регистрирано в ПК на БРКС.

 
Купих кученце, което е с ваше родословие. Дали е истинско?

Всяко родословие на БРКС се състои от две части: бланка, на която са описани данните на кучето (име, пол, порода, цвят, микрочип…), номер в ПК и номер на родословието, и международно допълнение (тъй наречената облицовка) която е единна за всички организации в системата на WCHSA и данните от която трябва да съвпадат с тези от родословието. На обложката има нашите контактни данни. По всяко време можете да ни се обадите и да проверите чрез името на кучето или номера на родословието му дали документите на това куче наистина са издадени от нас и са легитимни.

Не забравяйте, че наличието на родословие не е гаранция за качеството на кучето, което купувате, а само за произхода му и за това, че то е резултат на наблюдавана от БРКС връзка.  Отговорност за качествата на кучето носи само и единствено неговият развъдчик.

 
Купих от чужбина кученце, което е с документи от WCHSA. Сега какво?

Сега следва да подменим обложката на родословието на кученцето ви с българска такава, в която вие сте записан като основен собственик, а самото родословие да регистрираме в племенната книга на БРКС.

 
Искам да имам кученца от моето куче. Как да стане това?

Първо и преди всичко, трябва да сте член на нашата организация. Второ: да се обадите на отговорника по развъдна дейност на дружеството или клуба, в които членувате, ПРЕДИ да осъществите заплождането, за да вземете Акт за заплождането и, ако има нужда, да бъдат проверени документите на партньора на кучето ви. БРКС с различните си поделения може да ви окаже помощ при подбора на партньори за доста породи кучета, както и да помогне при търсенето на такива в чужбина. СЛЕД раждането се извършва оглед на кучилото и се попълва акт за раждане, на основа на който в последствие кученцата се записват в племенната книга и им се издават родословия. БЕЗ набора клубни документи, дори ако вие сте член на БРКС, родословия не могат да бъдат издадени.

 
Искам да регистрирам развъдник. Как да стане това?

В системата на WCHSA се регистрира запазеното име на развъдчика, а не „развъдник“. Разликата е голяма: по закон развъдникът трябва да отговаря на определени условия и подлежи на контрол от БАБХ и други институции, но БРКС няма контролна функция и нищо общо с НАЧИНА, по който се отглеждат животните на дадения развъдчик – при нас се извършва документалното оформление на кученцата и се удостоверява фактът, че животно с микрочип с конкретен номер е родено на съответната дата от съответните родители и под грижите на дадения развъдчик. Съответно развъдчикът има правото (и задължението) да регистрира запазено име, което единствено той може да добавя към потомството на своя собственост кучета.

За да регистрира запазеното име от неговия „държател“ не се изисква към момента на регистрация да притежава кучета, а единствено – да бъде член на БРКС. Попълва се формуляр и след проверка на международно ниво се издава сертификат за регистрация на запазено име, който е с доживотна валидност.

 
Ако доведа кучето си на ваша изложба, какво печели то?

БРКС не дава парични или материални награди на изложбите си, различни от купи за класиралите се на първте места животни, медали и евентуално храна за кучета, в обем и от марка, предоставена от нашите спонсори. Всеки участник получава оценителен лист, на който е описанието на кучето, и диплома.


 
Какво трябва да може кучето ми, за да го изведа на изложба?

Изложбите не са спортни състезания, на тях се оценява доколко любимецът ви съответства на описаното в стандарта на породата „идеално куче“. Тоест, от него се иска само да може да ходи на каишка и да сте в състояние да му покажете зъбите (без да изяде съдията).

Самият процес на оценяване включва описание (спрямо стандарта) в стойка и движение. „Стойката“ изисква кучето да стои изправено на четирите си крака, в профил спрямо съдията, като вие (и то) заставате на разстояние 1-2 метра, така че съдията да вижда цялото куче под удобен за него (или нея) ъгъл. Движението се осъществява в кръг, за да разгледа съдията движенията на кучето отстрани и по права линия (от съдията до посочена от него точка и обратно), за да види той движенията отпред и отзад.

Стандартът на всяка една порода представлява описание на „идеално куче“ с всички негови породни белези, включително и недостатъци и пороци. Недостатъкът е малко отклонение от стандарта, натрупването на недостатъци само намалява оценката, която кучето ви може да получи. Пороците са сериозни отклонения от стандарта, които правят кучето ви нежелателно за развъдна дейност и съответно го изключват от работата с тази порода: неправилна захапка, забранена окраска и др.

 
Има ли различни класове на изложбите?

На нашите изложби кучетата участват в различни класове според възрастта си, като всяка порода се оценява отделно от другите.

Класовете за участие са следните:

От 3 до 6 месеца – БЕБЕ

От 6 до 9 месеца – ПОДРАСТВАЩИ

От 9 до 18 месеца – МЛАДИ

От 15 до 24 м. – МЕЖДИНЕН

От 18 м. до 7 г. – ОТКРИТ

От 7 г. нагоре – ВЕТЕРАНИ


 
Какви оценки може да получи кучето ми на изложба?

В класовете БЕБЕ И ПОДРАСТВАЩИ се оценява най-вече физическото и психическото развитие на кучето и съответствието му с породните белези за възрастта, като съдията ви дава оценка „перспективен“ или „много перспективен“, ако смята любимеца ви за типичен представител на породата, не забелязва дисквалифициращи пороци или тежки недостатъци и смята, че кучето е отглеждано правилно и е в добро състояние. „Неперспективен“ е оценка, която се дава, ако кучето е в много лошо състояние или има много и сериозни недостатъци. Кучетата, получили оценка много перспективен и перспективен се подреждат по места и мъжкото и женско кученца, спечелили първото място в класа си, се съревновават помежду си за правото да излязат на така наречения „Бест“ в съответната възрастова категория.

В клас МЛАДИ кучето вече се оценява като съзряващ представител на породата си и, макар физическото му състояние да влияе на оценката, в предвид се взимат вече много по-сериозно екстериорът му (т.е. външния вид) и поведението. Тук и в горните възрастови класове то може да получи оценки „отличен“ (идеално куче няма, но вашето е с малко на брой и несъществени недостатъци спрямо стандарта), „много добър“ – кучето ви има известни недостатъци, но може да се гордеете с него; „добър“ – куче, което макар да е типичен представител на породата си, има достатъчно на брой недостатъци (или един или повече по-сериозни), за да не е подходящо за развъждане; „неудовлетворителен“ – куче, което не отговаря на изискванията за представител на породата.

Кучето, заело първо място в клас МЛАДИ, както и в БЕБЕ и ПОДРАСТВАЩИ, отива да се състезава на съответния „Бест“ за своята възрастова категория.

Кучетата, победители в класовете си в по-горните възрасти, в зависимост от типа изложба могат да получат титли и да „останат за сравнение“ (т.е. продължават борбата) до победител на породата, а победителите по породи участват в големия „бест“ по групи и в избора на Шампион на изложбата.


 
Какви титли може да получи кучето ми и какво означават те?

Класирането на кучето в неговия клас се отбелязва в оценителния лист и на дипломата (до 4-то място). Кучетата на 1-во място получават титла „Победител в класа“. В класовете БЕБЕ и ПОДРАСТВАЩИ победителите в класа се сравняват за „Победител на породата – бебе“ и „Победител на породата – подрастващи“ съответно.

В клас МЛАДИ победителят на класа може да получава и титла „Джуниър ЦАЦ“ – Jr.CAC – което ще рече „Кандидат за млад национален шампион“. С три такива титли от три различни изложби у нас младото куче може да закрие титла „млад национален шампион на България“.

В класовете МЕЖДИНЕН и нагоре до ШАМПИОНИ победителите в класа си могат да получат титла „ЦАЦ“ – CAC – което ще рече „Кандидат за национален шампион“. С три такива титли от три различни изложби у нас кучето може да закрие титла „национален шампион на България“.

На международни изложби кучетата (мъжки и женски поотделно), получили титла ЦАЦ се явяват на сравнение за титлата ЦАЦИБ – CACIB – в своята порода, т.е. могат да получат титла „кандидат за интершампион“. С три такива титли от три изложби в различни държави кучето може да закрие титла „Интершампион“.

Кучетата с титла ЦАЦИБ (на международни изложби) или всички кучета с титла ЦАЦ (на национални изложби) се сравняват за „Победител на породата“. На свой ред победителите на породи продължават нататък в борба за титлата „Победител на групата“ и Шампион на изложбата.